English   نقشه   تماس با ما   صفحه اصلی    
Portal OtherSites Glossary ServiceCenter InsuranceService AboutUs
 
 
 
Skip Navigation Links
نقشه سایت 
 
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه اصلیصفحه اصلی
Collapse ورودورود
Collapse من رمز عبور خود را فراموش کرده اممن رمز عبور خود را فراموش کرده ام
تایید ارسال رمز
Collapse درخواست عضویتدرخواست عضویت
تایید درخواست
Collapse پورتالپورتال
Collapse تغییر رمز عبورتغییر رمز عبور
پیغام تایید رمز عبور
ارسال فایل
دریافت آخرین برنامه های تحت DOS
فرم های پیشنهادات بیمه های مسئولیت
مدیریت بیمه های درمان
مدیریت اتومبیل
Collapse مدیریت امور نمایندگانمدیریت امور نمایندگان
اطلاعیه ها و فرم ها و قوانین و مقررات و بخشنامه ها
مجموعه امور مرتبط با نمايندگان
انجمنهای صنفی نمایندگان
مدیریت باربری
مدیریت آتش سوزی
مدیریت مسئولیت
قوانین و مقررات
کمیته نمایندگان کارکنان
Collapse لیست متقاضیانلیست متقاضیان
نمایش
وضعیت ها
Collapse ثبت نام متقاضیثبت نام متقاضی
ویرایش متقاضی
پیگیری متقاضی
Collapse درباره مادرباره ما
درباره شرکت
هیات مدیره
نمودار سازمانی
Collapse انواع بیمهانواع بیمه
Collapse بیمه اشخاصبیمه اشخاص
عمر و پس انداز
عمر زمانی
عمر مانده بدهکار
حوادث شخصی
درمان گروهی
مسافرین عازم به خارج از کشور
شرایط بیمه نامه های عمر و حوادث انفرادی
Collapse بیمه باربریبیمه باربری
شرایط A
شرایط B
شرایط C
حمل و نقل داخلی
Collapse بیمه مسئولیتبیمه مسئولیت
پزشکان و پیراپزشکان
سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان ساختمانی
کارفرمایان در مقابل کارکنان
مديران و ناجيان استخر
دارندگان سرويس کاران آسانسورها
مديران هتل ها در مقابل ميهمانان
ساير بيمه نامه ها
Collapse بیمه مهندسیبیمه مهندسی
تمام خطر مقاطعه کاری
ماشين آلات کارگاهي
تمام خطر نصب
پول در صندوق
پول در گردش
راهنمای صدور
راهنماي دريافت خسارت
Collapse بیمه اتومبیلبیمه اتومبیل
ثالث
بدنه
سرنشین
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
Collapse بیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزی
مراکز صنعتی
مراکز غیر صنعتی
واحدهای مسکونی
مرهونات بانکی
انبارها
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
Collapse مراکز ارائه خدماتمراکز ارائه خدمات
استان
شعب
نمایندگی ها
کارگزاران
مراکز پرداخت خسارت
مراجع درمانی
باجه ها
پیوندها
امور سهامداران
اصطلاحات بیمه ای
تماس با شرکت
تماس با مدیران
پیشنهادات
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
خبرنامه
شرایط اعطاء نمایندگی
Collapse اعلامات و شکایاتاعلامات و شکایات
Collapse فرم الکترونیکی ارسال شکایات و اعلاماتفرم الکترونیکی ارسال شکایات و اعلامات
Collapse تایید اطلاعاتتایید اطلاعات
تایید ارسال اطلاعات
پیگیری شکایت های ارسالی از طریق تکمیل فرم الکترونیکی
Collapse بررسی اعلامات و شکایاتبررسی اعلامات و شکایات
چاپ
Collapse بررسیبررسی
جزئیات
 
 
 
  کلیه حقوق برای بیمه آسیا محفوظ می باشد