نام عبور
رمزعبور
 • بیمه درمانی
  • برای تامین وجلوگیری ازبروز مشکلات اقتصادی که دراثر بیماریهای گوناگون اتفاق می افتد،تدابیر مناسبی  اندیشید وبا راه کارهای مناسب از آنها جلوگیری نمود 
 • بیمه نامه درمانی گروهی
  • خدمات  این بیمه نامه  مازاد برپوشش  بیمه خدمات درمانی وسازمان تامین اجتماعی وبیمه های مشابه می باشد بیمه شدگان عبارتند از کارکنان شاغل درسازمان ها ،اداره ها،شرکت ها،وافراد تحت تکفل آنان ، همسر،فرزندان،پدرومادر موارد پوشش داده شده در این بیمه نتامه عبارتند از
  • تامین هزینه های جراحی وبستری شدن در بیمارستان وانواع سنگ شکن وآنژیوگرافی قلب
  • تامین هزینه های زایمان طبیعی وسزارین
  • پوشش اضافی برای تامین اعمال جراحی قلب،مغزاعصاب)به اساتثناء دیسک ستون فقرات( وپیوند کلیه ومغزاستخوان تادوبرابر سرمایه بیمه
  • تامین هزینه فوریتهای پزشکی وآمبولانس
  • توجه : هزینه آزاد به هزینه هایی اطلاق می گردد که بیمه شده شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام نماید
  • تامین هزینه رفع عیوب انکساری چشم
  • تامین هزینه های پاراکلینیکی نظیرM.R.I اکوکاردیوگرافی،ماموگرافی،سونوگرافی
  • انواع اسکن رادیوتراپی،انواع آندوسکوپی،ختنه،شکستگی هاوهزینه های مربوطه،لیزردرمانی تست،ورزش،نوارمغز،نوارعصب واکوکاردیوگرافی
 • بیمه نامه درمان مسافرتی
  • دراین بیمه نامه هزینه های درمانی،دارویی وبستری شدن)به جزبیماریهای موجود وعودشونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلا به آن مبتلا و تحت درمان بوده است( تامین می شود
  • این بیمه نامه هزینه فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی وپروتزتا مبلغ 150 یورورا پوشش می دهدعلاوه بر این برای رفع مشکلاتی نظیر،مفقودیاربوده شدن پاسپرت،بلیت،ویزا ومانند آنها نیز با بیمه گذار همکاری می شود.
  • هزینه های عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده درصورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10روز باشد،تحت پوشش این بیمه قراردارد
  • هزینه های انتقال جسدبه ایران وهزینه های مربوط به ان تحت پوشش این بیمه نامه می باشد
  • مساعدت های حقوقی نظیر تح تعقیب قرارگرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یاایراد خسارت به اشخاص ثالث،یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثنای مسئولیت های ناشی استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو نیزاردیگرمزایای بیمه نامه مسافرین عازم خارج از کشور می باشد
  • مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی می تواندبین 1الی92روز متولی تعیین شود
  • حداکثرمبلغ تعهد،پنجاه هزاریورو برای هربیمه شده درطول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد
  • حداکثرسن بیمه شدگان 80سال تمام می باشد